Περιοχή Πελατών

Το #### αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ####.
Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η #### σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών και αποθετικών ζημιών, λόγω οποιασδήποτε χρήσης, που οφείλονται σε κακή ή λανθασμένη χρήση των υπηρεσιών της, καθώς και σε μη διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Αναγνωρίζετε πως η #### αναλαμβάνει την παράδοση των μηνυμάτων στο δίκτυο των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ή αλλοίωση κάποιου(ων) μηνυμάτων. Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται επίσης:

* Αν ο συνδρομητής βρίσκεται σε περιοχή που καλύπτεται από το δίκτυό του
* Αν έχει ενεργοποιημένη την συσκευή του
* Αν τα καιρικά φαινόμενα επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του δικτύου και
* Αν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στην εταιρία για αποτυχημένη ή καθυστερημένη αποστολή μηνυμάτων.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης, ενοικίασης ή μεταπώλησης χωρίς την έγγραφη άδεια της ####.

Οι κωδικοί που παραχωρούνται από το #### προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη που του χορηγούνται.

Απαγορεύεται η παράνομη χρήση της υπηρεσίας, ιδίως για σκοπούς που θίγουν την ιδιωτική σφαίρα των παραληπτών sms μηνυμάτων, καθώς και χρήση αντίθετη στους νόμους και τα χρηστά ήθη.
Πιο συγκεκριμένα εγγυάστε πως σε καμία περίπτωση δεν θα στείλετε μηνύματα μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας, με σκοπό την μαζική διαφήμιση σε τυχαίους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας (spamming) και θα αφαιρέσετε απο τις λίστες σας οποιοδήποτε αριθμό του οποίου ο παραλήπτης θα ζητήσει τον αποκλεισμό του απο τις αποστολές σας.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της υπηρεσίας, για αποστολή υβριστικών και πρόστυχων μηνυμάτων.

Η #### διατηρεί αρχείο με τις αποστολές που πραγματοποιούνται, καθώς και με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία θεωρούνται αυστηρώς απόρρητα και μπορεί να παραδοθούν μόνον εάν ζητηθεί επισήμως από δημόσια αρχή.

Ο χρήστης των υπηρεσιών του κόμβου #### έχει την ευθύνη για όσες αποστολές πραγματοποιούνται μέσω του κωδικού του.
Συμφωνείτε δε, πως σε περίπτωση ποινικής δίωξης από τρίτους για οποιονδήποτε λόγο σχετικό με την αποστολή μηνυμάτων σας, αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και αναγνωρίζετε πως η εταιρεία ####  δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση.

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η ευθύνη της #### περιορίζεται στην ελάχιστη υπό του νόμου επιτρεπόμενη δια του παρόντος.

H #### διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση.

Η ####  θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες του κόμβου έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν συμμορφωθεί προς αυτό.

Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παραπάνω όρους να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής ενός εκ των όρων της σύμβασης  η εταιρεία ####  διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης παροχής των υπηρεσιών της.